Stanovisko k odmítnutí dočasně přidělených zaměstnanců z důvodu nouzového stavu.

Aktuální situace vyhlášeného nouzového stavu dopadá v mnohém rovněž na oblast agenturního zaměstnávání. V souvislosti s množícími se dotazy našich klientů tímto poskytujeme právní stanovisko pro možnou nastalou situaci, kdy uživatel odmítne přidělovat práci dočasně přiděleným agenturním zaměstnancům.

Rozhodnutí nepřidělit dočasně přidělenému agenturnímu zaměstnanci práci, ať už je důvodem tohoto postupu uživatele snížení objemu zakázek a tedy snížení rozsahu výroby, či úplné přerušení výroby, má zásadní dopady i na samotnou agenturu práce.

Předně je důležité poznamenat, že každou jednotlivou situaci je potřeba řešit individuálně, jelikož záleží na každém jednotlivém smluvním vztahu agentury práce a uživatele, sjednaných právech a povinnostech, zejména pak sjednaných způsobem ukončení dočasného přidělení.
Součástí smluvní dokumentace o dočasném přidělení zaměstnanců, ať už rámcové dohody o dočasném přidělení či konkrétní dílčí dohody, musí být v souladu se zákonnou právní úpravou ujednání určující dobu, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele. Za obecné základní východisko můžeme označit skutečnost, že není-li sjednáno jinak, končí dočasné přidělení až uplynutím sjednané doby. Kromě uplynutím doby může být, znovu v souladu se zákonnou právní úpravou dočasného přidělení, dočasné přidělení ukončeno jednostranným prohlášením některé ze smluvních stran, byla-li tato možnost sjednána.

Znovu tedy apelujeme na důsledné posuzování každého jednotlivého případu při zohlednění ujednaných možností způsobu ukončení dočasného přidělení.
Není-li ujednáno jinak, dočasné přidělení zaměstnance trvá i po vyhlášeném nouzovém stavu a uživatel má povinnost přidělovat zaměstnanci práci. Nepřiděluje-li ji, tedy zejména odmítne-li nástup dočasně přiděleného zaměstnance na sjednanou směnu, ať už z důvodu uzavření výroby, nebo z důvodu snížení stavu zaměstnanců a upřednostnění kmenových zaměstnanců, jedná se o překážku v přidělování práce na straně uživatele, dočasné přidělení stále trvá a agentuře práce náleží za dočasné přidělení sjednaná odměna.

Co se týče dočasně přidělených zaměstnanců a jejich mzdových nároků vůči agentuře práce, zde nadále platí zákonná povinnost zajistit zaměstnanci stejné mzdové podmínky jako má srovnatelný kmenový zaměstnanec. Byla-li tedy mzda kmenových zaměstnanců uživatelem poměrně snížena, může být za stejných podmínek mzda poměrně snížena i agenturou práce dočasně přidělenému zaměstnanci.

Řešíte-li obdobný problém stran nepřidělování práce Vašim zaměstnancům uživatelem, neváhejte se na nás obrátit. Vaši konkrétní situaci a možné nároky posoudíme a navrhneme vhodné řešení.
S pozdravem a přáním dostatku sil v této době

Mgr. Jaroslav Zeman a Mgr. Jiří Tašl

Přečtěte si také

Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

V České republice v současné době není regulováno postupování pohledávek nad rámec obecné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lze tedy postoupit úvěr poskytnutý úvěrovou institucí (bankou aj.) a není k tomu třeba žádné veřejnoprávní povolení nad rámec živnostenského oprávnění. Správa úvěrů doposud také nebyla v České republice nijak specificky upravena.

Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.