Jak správně podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení

Sdělil vám dlužník, že vám nemusí vracet peníze, které jste mu půjčili, protože je v osobním bankrotu neboli oddlužení? Jak v takovém případě správně uplatnit vaši pohledávku? Na tyto a jiné otázky najdete odpovědi v následujícím článku, který se věnuje tomu, jak správně podat přihlášku pohledávky a na co si dát pozor.

Co je to insolvenční řízení

Insolvenční řízení řeší případy, kdy dlužník dluží zároveň více věřitelům a své závazky není schopen po určitou dobu plnit. Účelem insolvenčního řízení je tedy vymáhat pohledávky všech věřitelů hromadně, a to tak, aby žádný z věřitelů nebyl zvýhodněn. Insolvenční řízení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon“).

Zjistíte-li tedy, že dlužník má zahájené insolvenční řízení, je dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona přihlášení pohledávky v podstatě jediným možným způsobem, jak zajistit, že pohledávka, kterou máte vůči dlužníkovi, bude splácena. Vaši pohledávku díky zahájenému insolvenčnímu řízení totiž nelze uplatnit žalobou, pokud je možné ji uplatnit přihláškou.[1]

Kde přihlášku pohledávky najít a do kdy ji podat

Přihláška pohledávky se podává na standardizovaném formuláři, který lze najít na stránkách https://insolvence.justice.cz/ a který má své zákonem stanovené náležitosti. Zahájená a probíhající insolvenční řízení pak lze najít v insolvenčním rejstříku na stránce https://isir.justice.cz/isir/.

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný pro každého. Dlužníka jako fyzickou osobu v insolvenčním rejstříku můžete dohledat podle jména a příjmení, rodného čísla, případně spisové značky insolvenčního řízení. Právnické osoby pak lze dohledat podle názvu firmy, jejich identifikačního čísla (IČO) nebo opět podle spisové značky insolvenčního řízení.

Přihláška pohledávky se podává k insolvenčnímu soudu, který vede dané insolvenční řízení dlužníka. Přihlášku lze podat od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta obvykle činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. K přihláškám podaným po této lhůtě se nepřihlíží, nejde-li o výjimky uvedené v ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Přihlásit tak lze pohledávky:

 • splatné, nesplatné nebo vázané na podmínku,
 • uplatněné u soudu, vykonatelné,
 • vymáhané výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Jaké náležitosti přihláška obsahuje

Přihláška pohledávky se podává písemně a musí kromě obecných náležitostí podání[2] obsahovat i důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Přihlášku pohledávky lze podat osobně na soudu, poštou či elektronicky.

Přihláška pohledávky tedy musí obsahovat:

 • označení soudu a spisovou značku insolvenčního řízení,
 • identifikaci dlužníka,
 • identifikaci věřitele vč. případného právního zástupce,
 • výši pohledávky,
 • důvod vzniku pohledávky,
 • popsání skutečností, které jsou důvodem vzniku pohledávky,
 • povahu pohledávky (vykonatelnost, splatnost, podřízenost atd.),
 • podpis věřitele, případně jeho právního zástupce.

Na co si dát při podání přihlášky pozor

Podáváte-li si přihlášku pohledávky sami a nesvěříte tuto činnost do rukou odborníka, je potřeba při jejím sepisování a následném podání dát pozor na několik věcí. Níže je uvedeno několik tipů, co si pohlídat.

Pohledávku je v přihlášce nutné vždy vyčíslit v penězích. Je-li pohledávka v cizí měně, musí být vždy přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení. Jde-li o pohledávku nepeněžitou nebo pohledávku neurčité výše, musí být taktéž vyjádřena v penězích na základě odhadu její hodnoty.[3]

Ke každé přihlášce pohledávky je nutno přiložit i přílohy. Jedná se o nejrůznější listinné důkazy, které prokazují existenci pohledávky a její výši. Seznam příloh musí věřitel uvést v přihlášce. Může se jednat např. o kopie smluv mezi věřitelem a dlužníkem, směnky, výpisy, faktury, dohody atd. Přihlašuje-li věřitel pohledávku již vykonatelnou, je nutné ji doložit veřejnou listinou. V praxi se bude nejčastěji jednat o pravomocné rozhodnutí soudu či notářský zápis. Pokud bude věřitel zastoupený zástupcem, přikládá se i plná moc k zastupování.

Závěr

Podání přihlášky pohledávky se v některých případech může značně zkomplikovat. Záleží na tom, jakou pohledávku věřitel chce přihlásit, jaké k tomu má důkazy, zda se jedná o peněžitou či nepeněžitou pohledávku atd. Podání přihlášky je navíc doprovázeno spoustou důležitých a zákonem stanovených kroků. Nedodržením zákonných postupů či špatným tvrzením a prokázáním skutečností může být pohledávka nakonec odmítnuta soudem nebo neuznána insolvenčním správcem. Správně podaná přihláška je tedy nezbytným prvním krokem vedoucím k úspěšnému vymáhání pohledávky, a proto je dobré ji svěřit do rukou odborníka, který se o vše postará.

Potřebujete-li podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a nevíte si s něčím rady, neváhejte se na nás obrátit.


[1] Ust. § 109 odst. 1 písm. a) Insolvenčního zákona.

[2] Obecné náležitosti podání upravuje ust. § 42 odst. 4 Občanského soudního řádu.

[3] Ust. § 175 Insolvenčního zákona.

Mgr. Ondřej Mráček
Autorem článku je

Mgr. Ondřej Mráček

 • Insolvenční a exekuční právo
 • Vymáhání pohledávek
Jsem nadšenec do počítačových her, který rád vyhrává – a ještě raději u soudu. 

Přečtěte si také

Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.

Brněnský Spring Walk na nové adrese

V Brně jsme vyrostli už na téměř 30 lidí a potřebovali jsme kanceláře, kde se bude dobře cítit dobře náš tým i vy, naši klienti. Po důkladném zvážení padla volba na areál Nová Zbrojovka – konkrétně prémiovou kancelářskou budovu ZET.office – kde se, doufáme, budete cítit maximálně komfortně a příjemně.