Exekuční návrh aneb Jak správně vymáhat svou pohledávku po skončení nalézacího řízení

Dostali jste se do situace, kdy dlužník ani po pravomocném rozhodnutí nehodlá splnit nebo se úmyslně vyhýbá splnění povinnosti uložené soudem? V takovém případě je možné na dlužníka podat exekuční návrh, na jehož základě bude zahájeno exekuční řízení. V tomto článku naleznete, jak správně podat exekuční návrh a co vše musí být jeho obsahem.

Úvod

K tomu, abyste mohli podat exekuční návrh, je nutné mít v prvé řadě tzv. exekuční titul. Exekučním titulem bude nejčastěji pravomocné rozhodnutí soudu vydané v občanském soudním řízení. Může se jednat např. o rozsudek, usnesení, platební rozkaz či elektronický platební rozkaz. Toto rozhodnutí ukládá nějakou povinnost k plnění. Nejčastěji se jedná o zaplacení určité částky. Exekučním titulem taktéž ale může být i schválený smír, rozhodčí nález, notářský zápis se svolením vykonatelnosti apod.

Způsobilý exekuční titul

Způsobilým exekučním titulem je takové rozhodnutí, proti kterému již nelze podat řádný opravný prostředek (např. odvolání či odpor), toto rozhodnutí již nabylo právní moci a je vykonatelné. K tomu, aby rozhodnutí nabylo právní moci, musí uběhnout lhůta, která byla stanovena v rozhodnutí ke splnění povinnosti. Dále také nesmí být ve lhůtě podán řádný opravný prostředek.

Aby bylo rozhodnutí způsobilým exekučním titulem, musí být na něm vyznačena doložka právní moci a vykonatelnosti. Typicky se uvádí ve spodní části poslední stránky rozhodnutí. Tato doložka obsahuje informaci, k jakému datu nabylo dané rozhodnutí právní moci a vykonatelnosti. Doložku právní moci a vykonatelnosti vyznačuje na daném rozhodnutí orgán, který rozhodnutí vydal, a to z úřední povinnosti. Pokud tak neučiní, je nutné o vyznačení doložky písemně požádat přípisem.

Takto způsobilý exekuční titul má jednu nespornou výhodou, a to takovou, že se stanovuje promlčecí lhůta na 10 let od právní moci rozhodnutí. Věřitel tak má 10 let na to, aby uplatnil svou pohledávku v rámci exekuce.

Exekuční návrh

Úpravu exekučního návrhu najdeme v ust. § 37–39 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Exekuční návrh lze podat tehdy, pokud nesplní povinný dobrovolně, co mu ukládá exekuční titul. Samotnou exekuci lze vést pouze na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí, které je exekučním titulem. Je tedy pouze na oprávněném, zda svou pohledávku, kterou má přiznanou rozhodnutím, bude vymáhat v rámci exekučního řízení, či nikoliv. Nejedná se o řízení, které by se zahajovalo automaticky po skončení nalézacího řízení (ve kterém bylo vydáno rozhodnutí).

Exekuční návrh se podává k rukám soudního exekutora, a to dle volby oprávněného. Věřitel tedy nemusí podávat exekuční návrh v místě bydliště či sídla dlužníka.

Návrh musí obsahovat:

  • označení soudního exekutora, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla,
  • z návrhu musí být patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsán a datován,
  • jméno či jména účastníků, datum narození či rodné číslo, místo trvalého bydliště. U právnických osob pak je potřeba uvést obchodní firmu nebo název, IČO a sídlo,
  • přesné označení exekučního titulu,
  • uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena (typicky vyčíslení pohledávky),
  • údaj o tom, zda – popřípadě v jakém rozsahu – povinný (dlužník) vymáhanou povinnost splnil,
  • označení případných důkazů, kterých se oprávněný (věřitel) dovolává.

Po podání exekučního návrhu k vybranému soudnímu exekutorovi tento posoudí exekuční návrh dle zákonných požadavků na jeho srozumitelnost a určitost. Pakliže neshledá nedostatky, pořádá příslušný okresní (obvodní) soud o pověření k provedení exekuce. Jakmile soud vydá pověření, vyrozumí exekutor povinného a oprávněného o zahájení exekuce.

Exekuční řízení

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel soudnímu exekutorovi. Po zahájení exekučního řízení již fázi vymáhání za Vás přebírá exekutor, který zpravidla vydá několik exekučních příkazů (typicky přikázání pohledávky z bankovního účtu, srážky ze mzdy a jiných příjmů, prodej movitých a nemovitých věcí atd.). Exekuční řízení pak běží po dobu, dokud není vymožena celá částka uložená exekučním titulem, a to včetně nákladů exekuce, které vznikly exekutorovi a oprávněnému. Po vymožení jsou pak zrušeny exekuční příkazy a exekuce je tím splněna.

Je nutné mít na paměti, že exekuční řízení se může táhnout i několik let – a výsledek, že bude vymožena celá dlužná částka, není nikdy jistý. Vždy bude záležet na šikovnosti daného exekutora, existenci majetku povinného a výši vymáhané pohledávky.

Závěr

V tomto článku jste se dočetli, co všechno je potřeba k tomu, aby po vydání rozhodnutí bylo zahájeno exekuční řízení a Vaše pohledávka tak mohla být úspěšně vymáhána. Je nutné především dodržet zákonem stanovené požadavky na exekuční návrh tak, aby na základě něj mohla být zahájena exekuce. Správně sepsat exekuční návrh je častokrát velice složité, a proto je vhodné být zastoupen advokátem, který za Vás exekuční návrh sepíše, podá a bude Vás informovat o průběhu exekuce.

Potřebujete-li pomoc s podáním exekučního návrhu, neváhejte se na nás obrátit!

Mgr. Ondřej Mráček
Autorem článku je

Mgr. Ondřej Mráček

Specialista na vymáhání pohledávek, insolvenční a exekuční právo.

Přečtěte si také

Lze považovat nenastoupení do práce po skončení rodičovské dovolené za jeden z důvodů pro rozvázání pracovního poměru?

V životě nastávají situace, kdy zaměstnankyně oznámí zaměstnavateli, že je těhotná. Tyto situace pak mají dopad na sjednaný pracovněprávní vztah, neb do něj zasahují, (pozn. zaměstnavatel ve smyslu ust. § 316 odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v aktuálním znění, obecně nesmí tuto informaci od zaměstnankyně nikterak vyžadovat). Jaká práva a povinnosti mají tyto smluvní strany pracovněprávního vztahu ve vztahu mateřské/rodičovské dovolené? Je zaměstnankyně povinna nastoupit do práce po třech letech trvání rodičovské dovolené? A co když chce tato zaměstnankyně nastoupit do práce naopak dříve? Na tyto otázky se pokusím stručně odpovědět v tomto článku.

Rozdíl mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou

Chcete si vyřídit povolení za účelem zaměstnání a nevíte, jaké přesně zvolit? Narazili jste na pojem „zaměstnanecká karta“ nebo „modrá karta“ a nejsou Vám jasné jejich rozdíly, výhody či nevýhody? Přehled jednotlivých rozdílů mezi zaměstnaneckou a modrou kartou se pokusím nastínit v tomto článku.

Jak správně podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení

Sdělil vám dlužník, že vám nemusí vracet peníze, které jste mu půjčili, protože je v osobním bankrotu neboli oddlužení? Jak v takovém případě správně uplatnit vaši pohledávku? Na tyto a jiné otázky najdete odpovědi v následujícím článku, který se věnuje tomu, jak správně podat přihlášku pohledávky a na co si dát pozor.