Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

V České republice v současné době není regulováno postupování pohledávek nad rámec obecné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lze tedy postoupit úvěr poskytnutý úvěrovou institucí (bankou aj.) a není k tomu třeba žádné veřejnoprávní povolení nad rámec živnostenského oprávnění. Správa úvěrů doposud také nebyla v České republice nijak specificky upravena.

Transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry, tak došlo k vydání zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry (dále jen „zákon“), který na výše uvedenou situaci reaguje a přináší novou úpravu do této oblasti.

Zákon, který je v platnosti od 1. 4. 2024 a v účinnost vstoupil od 1. 5. 2024, stanovuje podmínky pro subjekty spravující nevýkonný úvěr a obchodující na finančním trhu s bankovními úvěry. Účelem zákona je mimo samotné regulace oblasti spravování nevýkonných úvěrů i zajištění vyšší ochrany a informovanosti dlužníků při jejich vymáhání.

V tomto článku si stručně uvedeme:

 • co je to nevýkonný úvěr, 
 • jak lze definovat správu nevýkonného úvěru,
 • podmínky k získání povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru
 • jaké dopady bude mít zákonná úprava na stávající situaci na trhu.

Nevýkonný úvěr

Nevýkonným úvěrem se dle ust. § 2 písm. a) zákona rozumí odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba, jestliže byly poskytnuty bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, zahraniční bankou se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční bankou se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky nebo v jiném členském státě, a splňují podmínky pro nevýkonné expozice podle čl. 47a evropského nařízení č. 575/2013 v okamžiku jejich převodu osobou, která je poskytla.

Jinými slovy, jedná se o jakýkoliv úvěr, při kterém dochází k prodlení s jeho splácením. Zákon se však vztahuje pouze na ty úvěry, které byly poskytnuté bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, nebo zahraniční bankou, která vykonává činnost na území České republiky. 

Správa nevýkonného úvěru

Zákon dále přináší definici „správy nevýkonného úvěru“, kterou rozumíme nejen jako výběr, nebo vymáhání splatného dluhu z nevýkonného úvěru, ale také: 

 • jednání o změně obsahu závazku ze smlouvy o nevýkonném úvěru,
 • vyřizování stížností a reklamací dlužníka souvisejících s nevýkonným úvěrem, nebo
 • informování dlužníka o změně úrokové sazby nebo úplaty související s nevýkonným úvěrem nebo o splatnosti dluhu z nevýkonného úvěru.

Úprava obsažená v zákoně má za cíl přinést jasnější podmínky pro správu a vedení nevýkonných úvěrů a stanovit pravidla v komunikaci s dlužníky.

Správce nevýkonného úvěru

Správcem nevýkonného úvěru tak může nyní být kromě banky (tuzemské či zahraniční), spořitelních družstev a nebankovních společnosti (s licencí k poskytování spotřebitelských úvěrů) pouze právnická osoba, která je oprávněna spravovat nevýkonný úvěr na základě povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru uděleného Českou národní bankou. 

Zákon tak bude nejvíce dopadat na ty společnosti (inkasní agentury), jejichž činnost spočívala převážně v samotném vymáhání dluhů nebo jejich dalším přeprodeji a které doposud svou činnost vykonávaly na základě živnostenského oprávnění. Nyní však budou muset splňovat podmínky pro udělení licence od České národní banky.

Povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru

Povolení k činnosti vydává Česká národní banka na základě žádosti. Aby mohl žadatel získat povolení, musí se jednat o právnickou osobu:

 • která má sídlo (včetně skutečného) v České republice,
 • která je důvěryhodná, včetně členů statutárního, dozorčího nebo jiného orgánu právnické osoby,
 • která má dostatečné odborné znalosti k provádění činnosti a
 • která má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů.

Dále musí právnická osoba mít upravený systém správy a řízení, který zahrnuje řádné administrativní a účetní postupy, systém vnitřní kontroly, pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pravidla jednání s dlužníkem a systém pro vyřizování stížností a reklamací dlužníků.

Rozhodnutí o žádosti musí Česká národní banka vydat do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Žádost se podává pouze elektronicky a musí obsahovat údaje o splnění podmínek pro udělení povolení a doklady osvědčující splnění těchto podmínek.

Závěr

Účelem tohoto zákona, jak již bylo řečeno v úvodu, je tedy regulace v oblasti trhu s nevýkonnými úvěry a zlepšení dohledu nad dodržováním pravidel v něm. Díky této regulaci navíc dojde k posílení ochrany dlužníků, protože osoby oprávněné spravovat nevýkonné úvěry budou muset s dlužníky jednat čestně, spravedlivě a kvalifikovaně. Musí také poskytovat dlužníkům jasné, pravdivé a srozumitelní informace, které nejsou zavádějící ani klamavé. Komunikace s dlužníky taktéž nesmí být obtěžující, či nátlaková. 

Tento zákon by měl přispět ke zkulturnění trhu, jeho pročištění od nepoctivých společností profitujících na neznalosti a bezbrannosti dlužníků, a zakotvení jasných pravidel pro správu a vymáhání nevýkonných úvěrů.

Mgr. Ondřej Mráček
Autorem článku je

Mgr. Ondřej Mráček

 • Insolvenční a exekuční právo
 • Vymáhání pohledávek
Jsem nadšenec do počítačových her, který rád vyhrává – a ještě raději u soudu. 

Přečtěte si také

Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.