Příspěvek 5000 Kč pro seniory a jeho postižitelnost (1.12)

Zákonem č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rouškovném“) bylo všem osobám, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem, přiznán jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč

V souvislosti s tímto příspěvkem však vyvstala otázka, zda tento příspěvek bude moct být krácen ať již přímo, tj. výkonem rozhodnutí v rámci insolvenčního řízení, nebo nepřímo tím, že by v důsledku vyplacení tohoto jednorázového příspěvku došlo ke zkrácení jiné sociální dávky, či dokonce k zániku nároku na jinou sociální dávku.

Podmínky pro výplatu jednorázového příspěvku

Nárok na příspěvek dle ust. § 2 zákona o rouškovném má každá fyzická osoba, které byl přiznán důchod z důchodového pojištění na základě žádosti podané před 1. 12. 2020 ode dne, který spadá do období před 1. 12. 2020, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval alespoň část měsíce listopadu 2020 a v tomto měsíci nárok na výplatu tohoto důchodu nezanikl.[1]

Stručně řečeno, vznikl-li osobě nárok na důchod z důchodového pojištění před 1. 12. 2020 a tento nárok nezanikl, měl by příspěvek dostat.

Postižitelnost příspěvku v exekučním nebo insolvenčním řízení

Co se týče postižitelnosti výkonem rozhodnutí nebo v rámci exekuce, zde hovoří zákon o rouškovném jasně, když v ust. § 4 odst. 2 stanoví, že příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Osoby, které tedy pobírají důchod a je proti nim nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, se tak nemusí obávat o to, že by svůj příspěvek nedostali.

Co se týče otázky, zda je tento příspěvek postižitelný i v rámci insolvenčního řízení, je nutno se podívat přímo do zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon“), a to přesněji na ust. § 207 odst. 1. Daný paragraf stanoví, že do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.[2] Z toho vyplývá, že ani v insolvenčním řízení nemůže být tento jednorázový příspěvek postižen.

Závěrem

Jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč tedy dle zákona o rouškovném nemůže být postižitelný – bez ohledu na to, zda se jedná o výkon rozhodnutí, exekuci či insolvenční řízení. Účel zákona o rouškovném, a to reakce na stále prudký růst životních nákladů důchodců a na aktuální nejistotu dalšího ekonomického a sociálního vývoje v reakci na pandemii COVID-19, tedy byl naplněn, i když se tomu tak na první pohled nezdá. Je však k zamyšlení, že tato dle mého názoru podstatná informace není v médiích či na internetu skloňována častěji, když by pomohla nemalé skupině osob, které pobírají důchod a obávají se, že by z důvodu výkonu rozhodnutí, exekuce či insolvence mohli o tento příspěvek přijít.

Mgr. Ondřej Mráček, advokátní koncipient


[1] Ust. § 2 zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů

[1] Ust. § 2 zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů

Přečtěte si také

Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

V České republice v současné době není regulováno postupování pohledávek nad rámec obecné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lze tedy postoupit úvěr poskytnutý úvěrovou institucí (bankou aj.) a není k tomu třeba žádné veřejnoprávní povolení nad rámec živnostenského oprávnění. Správa úvěrů doposud také nebyla v České republice nijak specificky upravena.

Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.