Možnosti pobytu cizinců nad 90 dní na území ČR a přístup k trhu práce

V dnešním článku si rozebereme, jaké možnosti nabízí český právní řád cizincům, občanům třetích států, kteří mají zájem dlouhodobě pobývat na území ČR a jejich možnosti vstupu na trh práce. Nebudeme se tedy zabývat problematikou bezvízového pobytu, krátkodobých víz či pobytu občanů EU, EHP či Švýcarska.Cizincem dle definice § 1 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (dále jen „ZPC“), rozumíme fyzickou osobu, která není státním občanem ČR, včetně občanů EU. Z dikce zákona tedy plyne, že cizincem je:

 • občan členského státu Unie, EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) či Švýcarska
 • občan cizího státu
 • osoba bez státního občanství (apatrida)
 • osoba, která pozbyla české státní občanství

Občané EU, EHP či Švýcarska a jejich rodinní příslušníci však podléhají zvláštnímu volnějšímu režimu pobytu dle ZPC. Dle ust. § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „ZZ“), požívají občané EU, EHP, Švýcarska či rodinní příslušníci občanů ČR i těchto států, stejného právního postavení jako občané České republiky. Definici rodinného příslušníka najdeme v § 15a ZPC. Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, umožňuje dvojí občanství, cizincem tedy není osoba, mající kromě českého občanství i občanství jiného státu.

Dále si vysvětlíme, co je to trh práce a v jakých režimech mohou cizinci na trhu práce participovat. Trhem práce obecně rozumíme specifické prostředí, na kterém probíhá směna zboží (práce) mezi poskytovateli práce, tedy zaměstnanci, a zaměstnavateli. Cenou za práci je mzda, plat či odměna. Cizinci dlouhodobě pobývající v České republice vstupují na trh práce ve dvou režimech:

 • přístup na trh práce na základě povolení – obecně cizinci potřebují k výkonu práce na území ČR povolení. Tímto povolením rozumíme například zaměstnaneckou kartu dle § 42g ZPC či povolení k zaměstnání dle § 89 odst. 2 zákona ZZ.
 • volný přístup na trh práce – vstup na trh práce bez potřeby povolení je upraven v § 98 ZZ, kdy zákon přiznává volný přístup specifickým skupinám cizinců

Oprávnění k výkonu práce dle § 98 ZZ má cizinec:

 • s povoleným trvalým pobytem,
 • který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky,
 • kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,
 • jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,
 • o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,
 • který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci,
 • zaměstnaný v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,
 • akreditovaný v oblasti sdělovacích prostředků,
 • který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona,
 • který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5 ZZ),
 • který byl vyslán na území České republiky v rámci nadnárodního poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie,
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a), c) nebo n) nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie,
 • který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu,
 • který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách,
 • který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
 • který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice,
 • který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený na území České republiky na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, nebo
 • jehož výkon práce na území České republiky je v zájmu České republiky.

Dlouhodobá víza a dlouhodobá povolení k pobytu

Jak víza, tak povolení jsou shodně udělována Ministerstvem vnitra na základě ZPC a opravňují cizince k pobytu na území ČR nad 90 dní, nejdéle však 1 rok v případě dlouhodobého víza, a maximálně až 3 roky v případě dlouhodobého pobytu v závislosti na účelu pobytu. Dlouhodobá víza a pobytová povolení opravňují cizince pobývat v České republice za předmětným účelem. Víza mají podobu štítku nalepeného do pasu cizince, zatímco povolení k pobytu se vydávají ve formě samostatné karty s údaji cizince. V případě některých účelů pobývá cizinec v ČR nejprve na základě dlouhodobého víza a poté žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. V opačném případě, kdy se žádá o povolení k dlouhodobému pobytu přímo je cizinci zároveň uděleno dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, tzv. D/VR.

Podnikání

Určeno pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nebo osoby činné v obchodních korporacích – statutární orgány.

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání dle § 30 ZPC může podat OSVČ, nebo statutární orgán, či jeho člen. Následně lze žádat o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání dle § 42 ZPC.

Výše zmíněná povolení opravňují cizince k pobytu na území ČR a k podnikatelské činnosti, nikoliv však k výkonu závislé práce dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“). Chce-li cizinec zároveň pracovat musí získat povolení k zaměstnání dle § 89 odst. 5 ZZ vydané místně příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce.

Investování

Jedná se o specifickou formu podnikání. Cizinec investor musí hodlat na území uskutečnit tzv. významnou investici, dle Nařízení vlády č. 223/2017 Sb. Významnou investicí rozumíme investici nejméně 75.000.000,- Kč a zároveň vytvoření nejméně 20 pracovních míst.

V daném případě se žádá rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování dle § 42n ZPC. Dané povolení k dlouhodobému pobytu opravňuje cizince k pobytu na území ČR a k investici, stejně jako v případě podnikání však nemůže zároveň pracovat a musí získat povolení k zaměstnání dle § 89 odst. 5 ZZ vydané místně příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce.

Zaměstnání

Určeno zájemcům o zaměstnání na území ČR            . Český právní řád nabízí cizincům několik možnosti:

Dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání dle § 32 ZPC

 • Určeno pro sezonní pracovníky, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání dle § 96 ZZ, kterým nestačí vízum do 90 dní. Maximální doba tohoto víza je však pouze 6 měsíců.
 • Žádosti cizinců, kteří v posledních 5 letech bezproblémově pobývali v ČR na základě tohoto oprávnění jsou vyřizovány přednostně!
 • Vízum opravňuje pouze k pobytu, k výkonu práce cizince opravňuje výše zmíněné povolení k zaměstnání dle § 96 ZZ.

Mimořádné pracovní vízum dle § 31a ZPC

 • Určeno pracovníkům v určitém odvětví, které je postiženo nedostatkem pracovních sil.
 • Jedná se o speciální druh víza, které je udělováno pouze v případě kdy je dočasně aktivováno vydaným nařízením vlády. Maximální doba tohoto víza je 12 měsíců.
 • Vízum opravňuje pouze k pobytu, k výkonu práce musí cizinec získat povolení k zaměstnání dle § 89 ZZ.
 • Aktuálně běží program Mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví dle nařízení vlády č. 291/2019 Sb.

Zaměstnanecká karta dle § 42g ZPC

 • Jde o nejtypičtější druh oprávnění k pobytu cizince v České republice, zaměstnanecká karta je vydávána ve dvou režimech, a to jako duální, nebo neduální. Je určena cizincům hodlajícím pracovat na území ČR, vydává se na dobu trvání pracovněprávního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení.
 • Zaměstnanecká karta opravňuje cizince pouze k výkonu práce u zaměstnavatele, na pracovní pozici a místě výkonu, pro které mu byla tato karta vydána.
 • Duální zaměstnanecká karta obsahuje jak povolení k pobytu v ČR, tak i držitele opravňuje k zaměstnání. Musí jít volné pracovní místo z centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
 • Neduální zaměstnanecká karta je určena cizincům, kteří mají z nějakého důvodu volný vstup na trh práce dle § 98 ZZ, nebo mají vydané povolení k zaměstnání od Úřadu práce (např. vyslaný zaměstnanec). Tato forma tak opravňuje pouze k pobytu na území, neb cizinec oprávnění k výkonu práce již má. Může se jednat například o cizince, který dokončil vysokoškolské studium, má tedy volný přístup k trhu práce, ale jeho pobytové oprávnění za účelem studia již není platné, neboť již studia zdárně ukončil.
 • Dne 1. září 2019 byly zavedeny roční kvóty při podávání žádostí o zaměstnaneckou kartu, víza za účelem podnikání a dlouhodobého pobytu za účelem investování na vybraných zastupitelských úřadech ČR. V rámci těchto kvót jsou omezeny i počty žádosti o programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku:
  • Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – všechny třetí státy světa
  • Program kvalifikovaný zaměstnanec – pouze pro občany Běloruska, Černé Hory, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska a Ukrajiny
  • Program klíčový a vědecký personál – pro všechny třetí státy světa
 • Cílem programů je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. V případě vysoce kvalifikovaných či klíčových a vědeckých zaměstnanců dokonce i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky, a také poskytnutí možnosti zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění.

Modrá karta dle § 42i ZPC

 • Je určena pro cizince, který hodlá být zaměstnán na pozici vyžadující vysokou kvalifikaci. Jedná se o cizince mají ukončené vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání, trvalo-li alespoň 3 roky na pracovní pozici za kterou náleží mzda ve výši alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy.
 • Modrá karta je platná po dobu, na kterou byl pracovněprávní vztah sjednán prodlouženou o 3 měsíce, nejdéle však 2 roky. Platnost karty lze opakovaně prodloužit.
 • Musí se jednat o pracovní místo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty
 • Modrá karta opravňuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k výkonu práce u zaměstnavatele, na pracovní pozici a místě výkonu, pro které mu byla tato karta vydána.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance dle § 42k ZPC

 • Jedná se o pobytové povolení pro cizince na pozici manažera, specialisty či zaměstnaného stážisty ze třetích zemí, který hodlá vykonávat zaměstnání v kapitálově propojené pobočce v České republice.
 • Karta opravňuje držitele k pobytu na území a k výkonu práce výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení. Pokud by chtěl držitel této karty pracovat na jiné pozici či u jiného zaměstnavatele musí požádat o vydání zaměstnanecké karty.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného státu EU dle § 42m ZPC

 • Jedná se o pobytové povolení pro cizince na pozicích manažera, specialisty či zaměstnaného stážisty ze třetích zemí, kterému byla vydána karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiným členským státem.
 • Karta opravňuje držitele k pobytu na území a k výkonu práce výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení. Pokud by chtěl držitel této karty pracovat na jiné pozici či u jiného zaměstnavatele musí požádat o vydání zaměstnanecké karty.
 • Výjimka z povinnosti žádat o zam. kartu dle § 98 písm. s) ZZ. Držitel povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený na území České republiky na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, neb má volný vstup na trh práce

Sloučení rodiny

Určeno pro rodinné příslušníky dle ZPC cizinců již pobývajících v České republice, tzv. „sponzorů“, tedy osob, se kterými se bude cizinec slučovat. V daném případě je potřeba rozlišovat mezi dlouhodobým vízem či dlouhodobým pobytem za účelem rodinným a dlouhodobým pobytem za účelem společného soužití rodiny, který je výslovně upraveno v ZPC.

Dlouhodobé vízum dle § 30 ZPC za účelem rodinným opravňuje držitele pouze k pobytu na území České republiky. Pokud chce cizinec pracovat musí zažádat buď o zaměstnaneckou kartu dle § 42g ZPC nebo získat povolení k zaměstnání dle § 89 ZZ.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem rodinným dle § 42 ZPC (kód 17 na kartě držitele povolení k dlouhodobému pobytu) opravňuje držitele pouze k pobytu na území České republiky. Pokud chce cizinec pracovat musí zažádat o zaměstnaneckou kartu dle § 42g ZPC.

Na rozdíl od výše zmíněných, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny dle § 42a ZPC (kód 95 na kartě držitele povolení k dlouhodobému pobytu) opravňuje cizince k pobytu na území ČR a zároveň mu umožňuje volný vstup na trh práce, jak plyne § 98 písm. l) ZZ.

Studium

Určeno pro cizince hodlající na území ČR studovat dle § 64 ZPC. Jedná se zejména o studium v akreditovaných programech vysokých škol. Studium na střední či vyšší odborné škole se za studium dle ZPC, vyjma krátkodobých výměnných pobytů nepovažuje. V tomto případě je nutné žádat o dlouhodobé vízum za účelem „Ostatní“.

Cizinci splňující požadavky studia dle ZPC tedy mohou žádat o vydání dlouhodobého víza za účelem studia dle § 30 ZPC či povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia dle § 42d ZPC. Pokud studium cizince nesplňuje požadavky cizineckého zákona může žádat pouze o dlouhodobé vízum za účelem „Ostatní“ dle § 30 ZPC.

Přístup k trhu práce se však řídí definicí studia dle § 5 písm. d) ZZ. Dle ZZ se tak studiem rozumí i denní studium na střední škole, konzervatoři, jazykové či vyšší odborné škole. Dle § 98 písm. j) ZZ mají cizinci soustavně se připravující na budoucí zaměstnání dle § 5 ZZ volný přístup na trh práce. Z výše uvedeného tedy plyne, že povolení k výkonu práce v ČR nepotřebují cizinci pobývající na území ČR za účelem studia, ani studující cizinci pobývající v ČR na základě dlouhodobého víza za účelem „Ostatní“, neboť i ti zásadně splní podmínky studia dle ZZ.

Vědecký výzkum

Určeno cizincům, kteří jako vědečtí či výzkumní pracovníci uzavřeli tzv. dohodu o hostování dle § 30c zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných vědeckých institucích (dále jen „ZVVI“) s výzkumnou organizací za účelem výzkumné činnosti. Jedná se například i o činnosti akademického pracovníka či hostujícího profesora.

Lze žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu dle § 42f ZPC. Jak plyne z § 98 písm. n) ZZ mají držitelé tohoto pobytového oprávnění volný přístup k trhu práce.

Hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti

Určeno pouze pro absolventy akreditovaných programů vysokých škol, nebo výzkumným pracovníkům, jejichž výzkum na území ČR již skončil a následně se chystají začít výdělečnou činnost.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti dle § 42 odst. 3 ZPC se vydává na maximální dobu 9 měsíců. Pokud je držitelem toho pobytového oprávnění cizinec, který dokončil studium, má volný přístup k trhu práce dle § 98 písm. o) ZZ. Naopak vědecký pracovník, kterému výzkum skončil, potřebuje k výkonu práce na území ČR povolení – ku příkladu Modrou kartu.

Strpění pobytu na území

Jedná se o specifické pobytové oprávnění, určené cizincům, kteří nemohou z nějakého důvodu nezávislého na jejich vůli vycestovat z ČR. Může se jednat o překážku zdravotní či překážku ve vlasti cizince, ale i o svědka/poškozeného v trestním řízení, nebo cizince který podal žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra a požádal o přiznání odkladného účinku žaloby.

Nejprve se žádá o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu dle § 33 ZPC, a poté ,trvají-li stále překážky, o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu dle § 43 ZPC. Držitelé pobytového oprávnění za účelem strpění pobytu potřebují k výkonu práce v ČR povolení k zaměstnání, jak plyne z § 97 písm. d) ZZ.

Dlouhodobě pobývající rezident v jiném členském státu EU

Určeno pro cizince, držitele povolení k trvalému pobytu s přiznaným statusem dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členském státu Evropské unie, který hodlá v České republice přechodně pobývat.

Žádá se rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie dle § 42c ZPC. Držitelé toho oprávnění mají volný přístup k trhu práce, jak plyne z § 98 písm. m) ZZ.

Ostatní

Do této zbytkové kategorie spadají ostatní účely dlouhodobého pobytového oprávnění. Jak již bylo uvedeno výše může se jednat například o účel studia na střední škole či studium v neakreditovaném programu vysoké školy. Obecně platí, že držitelé dlouhodobých víz potřebují k výkonu práce povolení k zaměstnání nebo zaměstnaneckou kartu, držitelé povolení k dlouhodobému pobytu pak zásadně zaměstnaneckou kartu. Některé skupiny cizinců žádající o dlouhodobé pobytové oprávnění za účelem „Ostatní“ mají volný přístup k trhu práce dle § 98 ZZ. Jde například o již zmíněné denní studenty středních škol či konzervatoří.

Mgr. Jaroslav Zeman, advokát

David Škvařil, právní praktikantPřečtěte si také

Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

V České republice v současné době není regulováno postupování pohledávek nad rámec obecné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lze tedy postoupit úvěr poskytnutý úvěrovou institucí (bankou aj.) a není k tomu třeba žádné veřejnoprávní povolení nad rámec živnostenského oprávnění. Správa úvěrů doposud také nebyla v České republice nijak specificky upravena.

Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.