Jaké největší změny přináší nový stavební zákon?

Ke konci července 2021 vstoupil v platnost nový stavební zákon, který ve sbírce zákonů můžeme najít pod číslem 283/2021. Zákon nabývá na účinnosti postupně, protože bude docházet k velkým systémovým změnám, například ke vzniku nových úřadů. Zákon bude účinný až 1. července 2023, nicméně některé pasáže jsou účinné již nyní. A k jakým největším změnám tedy s novým stavebním zákonem dojde?

Hlavní problém dosavadního stavebního zákona je jeho nejednotnost, složitost a roztříštěnost. Nový zákon cílí na to, aby občané již nemuseli čekat věčnost na výstavbu domů, kvůli zdlouhavému rozhodování stavebního úřadu. Zákon by měl přinést celkové zefektivnění a tím i urychlení povolování výstavby, jelikož nastavil spoustu nových lhůt, které dosud chyběly. Například stavební povolení na rodinné domy, by mělo být vyřízeno zásadně do 30 dnů.

Dále zákon zavádí i nové mechanismy pro dodržování daných lhůt. Dodržování lhůt ze stran stavebních úřadů pomůže zajistit tzv. fikce souhlasu, která stanoví, že pokud se dotčený orgán nevyjádří v určené lhůtě, bude presumován jeho souhlas bez jakýchkoliv výhrad a připomínek.

Zákon také zavádí nové společné řízení před jedním úřadem namísto současného územního a stavebního a případně dalších zvláštních postupů. Některé z dosud samotných povolení a stanovisek se spojí s rozhodováním o povolení stavby, čímž by opět mělo dojít ke zrychlení a zjednodušení celého řízení pro žadatele, jelikož nebude muset sám obcházet jednotlivé úřady. Nicméně například stanovisko hasičského záchranného sboru nadále zůstává mimo a žadatel si o něj musí zažádat zvlášť.

Nový stavební zákon se zaměřuje i na problematiku tzv. černých staveb. Nově by náklady na bourání nepovolených staveb měl převzít od obcí stát, a to by mělo zabránit častému dodatečnému povolování staveb na černo, které byly vědomě stavěny v rozporu se zákonem, a nikoli v dobré víře.

Dále podle zákona dojde k převedení stavebních úřadů pod stát. Tato změna například pomůže vyřešit ty situace, kdy byl dosud na nějakém obecním úřadě pouze jeden úředník. Pokud byl tento úředník nemocný, tak se úřad musel dočasně zavřít a žadatel si musel počkat, než se úředník vyléčí. Tím, že vznikne čistě státní správa této oblasti, tak daný úředník bude případně zastupitelný jiným.

Celkový počet stavebních úřadů by měl být zredukován, což by však nemělo mít na žadatele zásadní dopad, jelikož se žádosti nově budou podávat elektronicky namísto papírových žádostí. Cílem je úplná digitalizace stavební agendy. Pro veškerou komunikaci s úřadem se bude používat Portál stavebníka. Pro stavebníka to bude výhodné v tom, že se bude moci kdykoliv na svém počítači podívat, v jaké fázi se zrovna nachází vyřizování jeho žádosti.

Bude zavedena jednotná soustava úřadů, kde na samém vrchu bude stát Nejvyšší stavební úřad, jenž bude mít sídlo v Ostravě. Tato systémová změna má vést k jednotnosti a předvídatelnosti výkladu stavebních předpisů, a také má vyřešit významnou problematiku české stavební praxe, a to systémovou podjatost.

Jak úspěšný bude nový stavební zákon, ukáže jen čas. Ale pokud jste se Vy ocitli v obtížné situaci týkající se nemovitostí nebo bydlení již dnes, neváhejte se obrátit na naši kancelář. Vaše problémy spolehlivě vyřešíme.

Zdroje:

Přečtěte si také

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.

Brněnský Spring Walk na nové adrese

V Brně jsme vyrostli už na téměř 30 lidí a potřebovali jsme kanceláře, kde se bude dobře cítit dobře náš tým i vy, naši klienti. Po důkladném zvážení padla volba na areál Nová Zbrojovka – konkrétně prémiovou kancelářskou budovu ZET.office – kde se, doufáme, budete cítit maximálně komfortně a příjemně.

Vliv vazby na pracovní poměr, aneb jak se s touto překážkou v práci vypořádat

Běžně mohou nastat případy, kdy je vzat do vazby člověk, který je zaměstnaný. Otázky tak mohou vyvstat v souvislosti s právním vypořádáním této nastalé situace. Jaké má možnosti zaměstnavatel? A jaké má naopak povinnosti zaměstnanec? Na tyto otázky se Vám pokusíme stručně odpovědět v tomto článku.

Chráněný účet jako nový institut na ochranu dlužníků

Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost s novým institutem tzv. „chráněného účtu“, který má pomoct dlužníkům (povinným) v exekucích, a to k ochraně jejich nezabavitelného minima, na které má každý dlužník ze zákona nárok.