Informace ke zpracování osobních údajů

Provozovatelem internetové stránky www.springwalk.cz je společnost Spring Walk advokátní kancelář s.r.o., IČ: 073 64 377, se sídlem Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 107792, e-mail sekretariat@springwalk.cz, tel. 533 555 353 (dále jen „Advokátní kancelář“), která zpracovává osobní údaje jako správce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a obecně závaznými právními předpisy. 

O klientech, kterým Advokátní kancelář poskytuje právní služby, zpracovává jejich osobní údaje, které jí klient za tímto účelem poskytl, a to především jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, jakož i další osobní údaje, které klient poskytl Advokátní kanceláři v souvislosti se zájmem o poskytnutí jejích služeb. 

Poskytnutí uvedených údajů ze strany klientů je tak zcela dobrovolné, klienti nemají povinnost tyto osobní údaje Advokátní kanceláři poskytnout. I přes to se jedná o nutný požadavek pro poskytování právních služeb klientovi ze strany Advokátní kanceláře, bez něhož není možné právní služby klientovi poskytnout, resp. uzavřít a splnit smlouvu o poskytování právních služeb. Je tedy na uvážení každé osoby, zda bude chtít své osobní údaje Advokátní kanceláři poskytnout a využít tak jejích právních služeb. 

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem poskytování právních služeb ze strany Advokátní kanceláře, jejíž součástí je i prvotní posouzení případu na základě poskytnutých informací a dokumentů a navržení způsobu řešení právních či jiných problémů. Osobní údaje klientů jsou dále zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb, jakož i z důvodu plnění právních povinností plynoucích z obecně závazných předpisů a souvisejících s výkonem advokacie, plnění účetních a daňových povinností a za účelem ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře. Advokátní kancelář zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě manuálním způsobem.

Poskytnuté osobní údaje klientů zpracovává Advokátní kancelář po dobu poskytování právních služeb na základě smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátní kanceláří a klientem uzavřené, a dále po dobu následujících pěti let od ukončení jejich poskytování, není-li zákonem stanovená speciální lhůta delší. 

Advokátní kancelář je oprávněna za účelem poskytování právních služeb v nezbytném rozsahu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetím osobám, a to vč. předání osobních údajů do třetích zemí, vyžaduje-li to charakter poskytovaných služeb. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, tak bude činěno v mezích čl. 44 až 50 Nařízení GDPR. Kategorií příjemců, jimž mohou být osobní údaje klientů předány, jsou zpracovatelé, které Advokátní kancelář využívá k naplnění účelu vymezenému výše, a to zejména: 

 • společnosti zajišťující online úložiště dat a zajišťující kancelářský software pro účely vnitřní evidence klientů a finančních operací Advokátní kanceláře,
 • znalcům za účelem poskytnutí právních služeb klientům,
 • přepravcům či doručovatelům za účelem komunikace s klienty,
 • právnickým a fyzickým osobám či státním orgánům (soudy, Policie ČR, finančním úřadům atp.), České advokátní komoře, vše za účelem poskytování právních služeb klientům a z důvodu plnění zákonných povinností souvisejících s výkonem advokacie;
 • účetní Advokátní kanceláře za účelem plnění účetních a daňových povinností. 

Osobní údaje klientů mohou být poskytovány pouze v nezbytném rozsahu a výlučně osobám výše uvedeným. Dalším příjemcům mohou být osobní údaje klientů poskytovány pouze na základě jejich předchozího výslovného souhlasu. 

Klienti a další osoby, jejichž osobní údaje jsou v souvislosti s poskytováním právních služeb zpracovávány, mají zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům zpracovávaných Advokátní kanceláří,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, 
 • právo na přenositelnost údajů zpracovávaných Advokátní kanceláří, 
 • právo podat žádost o zjednání nápravy
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založena na souhlasu oprávněné osoby, přičemž odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů za období předcházející odvolání souhlasu se zpracováním.

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím elektronického podání na shora uvedenou e-mailovou adresu Advokátní kanceláře či v listinné podobě zaslané na adresu Advokátní kanceláře. 

Klienti a osoby, který poskytly Advokátní kanceláří své osobní údaje a tyto jsou Advokátní kanceláří zpracovávány, mají právo podat stížnost u dozorčího orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nevíte si rady?

Jsme tady pro vás. Poradíme vám na dálku nebo si domluvíme schůzku, kde všechno do detailu probereme.

Jsme k dispozici v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Kontaktní formulář

  Spojili jsme síly úspěšných advokátních kanceláří

  Jsme fungující tým, žádní sólisti. Chceme vám totiž nabídnout ten nejlepší právní servis, a to bez vzájemné spolupráce nejde. I proto jsme spojili naše zavedené advokátní kanceláře pod jednu značku. Právní služby poskytujeme v Brně i v Praze.
  Poznejte náš tým
  Mezi naše klienty patří
  Hospodařská komora
  TAJOVSKÝ reality
  Dako
  Finesta Group
  Sonnentor
  DOMA realitní makléři
  Idealni najemce
  UlovDomov
  Explicit Reality
  Home Hunters
  Gate Estate
  Zigo Reality
  Endeka
  Mohlis
  Zonky
  CI Group EMEA
  Mibo
  LINO design
  WIV Group
  VPŠ a SPŘ MVČR