Stanovisko k odmítnutí dočasně přidělených zaměstnanců z důvodu nouzového stavu.

Aktuální situace vyhlášeného nouzového stavu dopadá v mnohém rovněž na oblast agenturního zaměstnávání. V souvislosti s množícími se dotazy našich klientů tímto poskytujeme právní stanovisko pro možnou nastalou situaci, kdy uživatel odmítne přidělovat práci dočasně přiděleným agenturním zaměstnancům.

Rozhodnutí nepřidělit dočasně přidělenému agenturnímu zaměstnanci práci, ať už je důvodem tohoto postupu uživatele snížení objemu zakázek a tedy snížení rozsahu výroby, či úplné přerušení výroby, má zásadní dopady i na samotnou agenturu práce.

Předně je důležité poznamenat, že každou jednotlivou situaci je potřeba řešit individuálně, jelikož záleží na každém jednotlivém smluvním vztahu agentury práce a uživatele, sjednaných právech a povinnostech, zejména pak sjednaných způsobem ukončení dočasného přidělení.
Součástí smluvní dokumentace o dočasném přidělení zaměstnanců, ať už rámcové dohody o dočasném přidělení či konkrétní dílčí dohody, musí být v souladu se zákonnou právní úpravou ujednání určující dobu, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele. Za obecné základní východisko můžeme označit skutečnost, že není-li sjednáno jinak, končí dočasné přidělení až uplynutím sjednané doby. Kromě uplynutím doby může být, znovu v souladu se zákonnou právní úpravou dočasného přidělení, dočasné přidělení ukončeno jednostranným prohlášením některé ze smluvních stran, byla-li tato možnost sjednána.

Znovu tedy apelujeme na důsledné posuzování každého jednotlivého případu při zohlednění ujednaných možností způsobu ukončení dočasného přidělení.
Není-li ujednáno jinak, dočasné přidělení zaměstnance trvá i po vyhlášeném nouzovém stavu a uživatel má povinnost přidělovat zaměstnanci práci. Nepřiděluje-li ji, tedy zejména odmítne-li nástup dočasně přiděleného zaměstnance na sjednanou směnu, ať už z důvodu uzavření výroby, nebo z důvodu snížení stavu zaměstnanců a upřednostnění kmenových zaměstnanců, jedná se o překážku v přidělování práce na straně uživatele, dočasné přidělení stále trvá a agentuře práce náleží za dočasné přidělení sjednaná odměna.

Co se týče dočasně přidělených zaměstnanců a jejich mzdových nároků vůči agentuře práce, zde nadále platí zákonná povinnost zajistit zaměstnanci stejné mzdové podmínky jako má srovnatelný kmenový zaměstnanec. Byla-li tedy mzda kmenových zaměstnanců uživatelem poměrně snížena, může být za stejných podmínek mzda poměrně snížena i agenturou práce dočasně přidělenému zaměstnanci.

Řešíte-li obdobný problém stran nepřidělování práce Vašim zaměstnancům uživatelem, neváhejte se na nás obrátit. Vaši konkrétní situaci a možné nároky posoudíme a navrhneme vhodné řešení.
S pozdravem a přáním dostatku sil v této době

Mgr. Jaroslav Zeman a Mgr. Jiří Tašl

Přečtěte si také

Dopady novely zákoníku práce na přeměny obchodních společností

V dnešním článku se zaměříme na praktické dopady zákona č. 285/2020 Sb, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „novela“) na proces přeměny obchodních společností, se kterým se pojí tzv. přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, který je upraven zejména v ust. § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“).

Informace o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a souvisejících změnách pro potřeby (nejen) realitních kanceláří

Vážení klienti, dne 15. 9. 2020 Poslanecká sněmovna PČR schválila vládní návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, a prezident republiky tento návrh zákona dne 18. 9. 2020 podepsal (dále jen „návrh zákona“).

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí však není jedinou změnou, kterou tento návrh zákona přináší, a proto se Vás pokusíme stručně upozornit na další novinky, které s přijetím návrhu zákona souvisí. Tyto novinky se týkají především změn v zákoně o daních z příjmů.

Odpovědnost agentury za škodu způsobenou přiděleným zaměstnancem a přeshraniční přidělování zaměstnanců do Rakouska

V tomto krátkém článku si odpovíme na následující otázky:

  • Kdo odpovídá za škodu způsobenou přiděleným agenturním zaměstnancem při výkonu práce na pracovišti uživatele?
  • Dle právních předpisů které země se řídí
    sociální odvody zaměstnanců?
  • Jaká je evropská a rakouská úprava agenturního
    zaměstnávání?

Náhrada škody po zrušení mimořádných opatření soudem

Informace pro klienty i širokou veřejnost o možnosti žádat náhradu škody po státu v souvislosti se zrušením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR