Příspěvek 5000 Kč pro seniory a jeho postižitelnost (1.12)

Zákonem č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rouškovném“) bylo všem osobám, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem, přiznán jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč

V souvislosti s tímto příspěvkem však vyvstala otázka, zda tento příspěvek bude moct být krácen ať již přímo, tj. výkonem rozhodnutí v rámci insolvenčního řízení, nebo nepřímo tím, že by v důsledku vyplacení tohoto jednorázového příspěvku došlo ke zkrácení jiné sociální dávky, či dokonce k zániku nároku na jinou sociální dávku.

Podmínky pro výplatu jednorázového příspěvku

Nárok na příspěvek dle ust. § 2 zákona o rouškovném má každá fyzická osoba, které byl přiznán důchod z důchodového pojištění na základě žádosti podané před 1. 12. 2020 ode dne, který spadá do období před 1. 12. 2020, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval alespoň část měsíce listopadu 2020 a v tomto měsíci nárok na výplatu tohoto důchodu nezanikl.[1]

Stručně řečeno, vznikl-li osobě nárok na důchod z důchodového pojištění před 1. 12. 2020 a tento nárok nezanikl, měl by příspěvek dostat.

Postižitelnost příspěvku v exekučním nebo insolvenčním řízení

Co se týče postižitelnosti výkonem rozhodnutí nebo v rámci exekuce, zde hovoří zákon o rouškovném jasně, když v ust. § 4 odst. 2 stanoví, že příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Osoby, které tedy pobírají důchod a je proti nim nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, se tak nemusí obávat o to, že by svůj příspěvek nedostali.

Co se týče otázky, zda je tento příspěvek postižitelný i v rámci insolvenčního řízení, je nutno se podívat přímo do zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon“), a to přesněji na ust. § 207 odst. 1. Daný paragraf stanoví, že do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.[2] Z toho vyplývá, že ani v insolvenčním řízení nemůže být tento jednorázový příspěvek postižen.

Závěrem

Jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč tedy dle zákona o rouškovném nemůže být postižitelný – bez ohledu na to, zda se jedná o výkon rozhodnutí, exekuci či insolvenční řízení. Účel zákona o rouškovném, a to reakce na stále prudký růst životních nákladů důchodců a na aktuální nejistotu dalšího ekonomického a sociálního vývoje v reakci na pandemii COVID-19, tedy byl naplněn, i když se tomu tak na první pohled nezdá. Je však k zamyšlení, že tato dle mého názoru podstatná informace není v médiích či na internetu skloňována častěji, když by pomohla nemalé skupině osob, které pobírají důchod a obávají se, že by z důvodu výkonu rozhodnutí, exekuce či insolvence mohli o tento příspěvek přijít.

Mgr. Ondřej Mráček, advokátní koncipient


[1] Ust. § 2 zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů

[1] Ust. § 2 zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů

Přečtěte si také

Co Vás čeká při sporu s provozovatelem poštovních služeb

Při využívání poštovních služeb často dochází ke mezi jejich uživateli a provozovateli ke sporům, stejně tak jako v jiných oblastech společenských vztahů. Jak takovým sporům předcházet, případně je řešit? Na to Vám může odpovědět i tento článek.

Schengenská víza

Tento článek poskytuje obecné informace týkající se schengenských víz. Nevyčerpává zdaleka podrobný popis či postup při jejich vyřizování, ale nabízí stručný a zjednodušený přehled týkající se jejich obecné charakteristiky, účelu, potřebných dokumentů, příloh a náležitostí se zaměřením na schengenská víza za účelem zaměstnání. V případě potřeby vyřízení schengenského víza se neváhejte na nás obrátit a my za Vás schengenská víza vyřídíme.

Pracovní úraz a jeho odškodnění – na co má poškozený zaměstnanec právo?

S nároky poškozeného, jenž byl účastníkem dopravní nehody, při které mu byla způsobena újma, jsme Vás již seznámili. Další oblastí, na kterou se i v rámci našeho projektu E-Bolestné zaměřujeme, jsou pracovní úrazy, kdy pomáháme našim klientům při vymáhání nároků, na jejichž odškodnění jim v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem vzniklo právo, a to v co nejvyšší možné míře.

Nyní bychom Vás tedy rádi stručně seznámili s tím, co je vlastně pracovní úraz a jaká práva plynou poškozenému zaměstnanci, neboť je jistě v zájmu každého zaměstnance vědět, kdy mu vzniká právo na odškodnění jím utrpěného pracovního úrazu a jaké druhy náhrad může po zaměstnavateli uplatňovat.

Oddlužení – vše, co o něm potřebujete vědět

V následujícím článku naleznete odpovědi na otázky:

  • Kdo může oddlužení využít?
  • Co musí návrh na povolení oddlužení obsahovat?
  • Jaký je postup po podání návrhu na povolení oddlužení?
  • Jak dlouho trvá oddlužení po jeho schválení?
  • Co dělat v případě, když v důsledku epidemie koronaviru nemáte na splátky?