Příspěvek 5000 Kč pro seniory a jeho postižitelnost (1.12)

Zákonem č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rouškovném“) bylo všem osobám, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem, přiznán jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč

V souvislosti s tímto příspěvkem však vyvstala otázka, zda tento příspěvek bude moct být krácen ať již přímo, tj. výkonem rozhodnutí v rámci insolvenčního řízení, nebo nepřímo tím, že by v důsledku vyplacení tohoto jednorázového příspěvku došlo ke zkrácení jiné sociální dávky, či dokonce k zániku nároku na jinou sociální dávku.

Podmínky pro výplatu jednorázového příspěvku

Nárok na příspěvek dle ust. § 2 zákona o rouškovném má každá fyzická osoba, které byl přiznán důchod z důchodového pojištění na základě žádosti podané před 1. 12. 2020 ode dne, který spadá do období před 1. 12. 2020, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval alespoň část měsíce listopadu 2020 a v tomto měsíci nárok na výplatu tohoto důchodu nezanikl.[1]

Stručně řečeno, vznikl-li osobě nárok na důchod z důchodového pojištění před 1. 12. 2020 a tento nárok nezanikl, měl by příspěvek dostat.

Postižitelnost příspěvku v exekučním nebo insolvenčním řízení

Co se týče postižitelnosti výkonem rozhodnutí nebo v rámci exekuce, zde hovoří zákon o rouškovném jasně, když v ust. § 4 odst. 2 stanoví, že příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Osoby, které tedy pobírají důchod a je proti nim nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, se tak nemusí obávat o to, že by svůj příspěvek nedostali.

Co se týče otázky, zda je tento příspěvek postižitelný i v rámci insolvenčního řízení, je nutno se podívat přímo do zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Insolvenční zákon“), a to přesněji na ust. § 207 odst. 1. Daný paragraf stanoví, že do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí.[2] Z toho vyplývá, že ani v insolvenčním řízení nemůže být tento jednorázový příspěvek postižen.

Závěrem

Jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč tedy dle zákona o rouškovném nemůže být postižitelný – bez ohledu na to, zda se jedná o výkon rozhodnutí, exekuci či insolvenční řízení. Účel zákona o rouškovném, a to reakce na stále prudký růst životních nákladů důchodců a na aktuální nejistotu dalšího ekonomického a sociálního vývoje v reakci na pandemii COVID-19, tedy byl naplněn, i když se tomu tak na první pohled nezdá. Je však k zamyšlení, že tato dle mého názoru podstatná informace není v médiích či na internetu skloňována častěji, když by pomohla nemalé skupině osob, které pobírají důchod a obávají se, že by z důvodu výkonu rozhodnutí, exekuce či insolvence mohli o tento příspěvek přijít.

Mgr. Ondřej Mráček, advokátní koncipient


[1] Ust. § 2 zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů

[1] Ust. § 2 zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

[2] Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů

Přečtěte si také

Exekuční návrh aneb Jak správně vymáhat svou pohledávku po skončení nalézacího řízení

Dostali jste se do situace, kdy dlužník ani po pravomocném rozhodnutí nehodlá splnit nebo se úmyslně vyhýbá splnění povinnosti uložené soudem? V takovém případě je možné na dlužníka podat exekuční návrh, na jehož základě bude zahájeno exekuční řízení. V tomto článku naleznete, jak správně podat exekuční návrh a co vše musí být jeho obsahem.

Rozdíl mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou

Chcete si vyřídit povolení za účelem zaměstnání a nevíte, jaké přesně zvolit? Narazili jste na pojem „zaměstnanecká karta“ nebo „modrá karta“ a nejsou Vám jasné jejich rozdíly, výhody či nevýhody? Přehled jednotlivých rozdílů mezi zaměstnaneckou a modrou kartou se pokusím nastínit v tomto článku.

Jak správně podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení

Sdělil vám dlužník, že vám nemusí vracet peníze, které jste mu půjčili, protože je v osobním bankrotu neboli oddlužení? Jak v takovém případě správně uplatnit vaši pohledávku? Na tyto a jiné otázky najdete odpovědi v následujícím článku, který se věnuje tomu, jak správně podat přihlášku pohledávky a na co si dát pozor.

Jak vyřešit (již) nechtěné spoluvlastnictví k nemovitosti?

Jste spoluvlastníkem a už jím nechcete být? Chtěli byste společnou nemovitost rozdělit, nebo si ji nechat celou a vypořádat ostatní spoluvlastníky? Nebo byste prostě chtěli spoluvlastnictví za přiměřenou náhradu opustit? Poradíme Vám, jak na to.