Aktuální podmínky cestování do USA v době koronavirové

Pandemie Covid-19 výrazně omezila cestování po světě, zejména pak do Spojených států amerických, které i před pandemií měly přísně nastavená pravidla pro vstup do země.

Vznikají tak nejasné otázky ohledně podmínek vstupu do Spojených států amerických. Existuje tedy v současné době možnost do Spojených států cestovat nebo tam učinit tzv. transit na jiný letecký spoj? Lze v současné době ve Spojených státech pracovat? A za jakých podmínek? Do kdy tato omezení budou trvat? Na tyto otázky se pokusím stručně odpovědět v tomto článku.

Typy víz

Před uvedením do problematiky je potřeba zmínit existenci dvou typů víz, a to víza přistěhovalecká a nepřistěhovalecká.

  • Přistěhovalecká víza jsou určena pro ty cizince, kteří zamýšlí ve Spojených státech amerických žít trvale.
  • Nepřistěhovalecká víza jsou naopak pro cizince, kteří chtějí do Spojených států amerických cestovat pouze dočasně. Poslední jmenované zahrnují i víza turistická (B2) či obchodní (B1), kterým se bude tento článek věnovat.

Proklamace prezidenta Spojených států amerických

Obecně je třeba vycházet ze závazného dokumentu tzv. proklamace prezidenta Spojených států amerických, který nastavuje podmínky a omezení pro vstup do Spojených států amerických. Na úvod je však třeba uvést, že na držitele nepřistěhovaleckých víz, tj. na držitele tzv. zelené karty (Green Card) nebo na některé rodinné příslušníky se tato omezení nevztahují.

Turistická víza

Rozhodujícím faktorem je místo pobytu cestujícího v posledních 14 dnech před odletem do země. Pokud je tímto místem stát schengenského prostoru, vč. pobytu v transitním prostoru, do Spojených států nejen že nebude tento cestující do země vpuštěn, ale navíc nemůže učinit ani tzv. transit, tedy přestup na jiný letecký spoj. V současné době je tedy nemožné cestovat do Spojených států amerických na vízum B2 či tam učinit tzv. transit.

Obchodní/pracovní víza

Jednou z možností, jak se do Spojených států amerických dostat z schengenského prostoru, je získání víza B1. Jedná se o vízum v obchodních záležitostech (konzultace s obchodními partnery, účast na vzdělávacích, vědeckých, profesních nebo podnikatelských setkání a konferencí, vyřízení majetkových záležitostí či sjednávání kontraktů). V praxi tak může jít například o vyslání zaměstnance či zaměstnanců české společnosti do Spojených států amerických k vyhotovení zakázky pro společnost americkou. Může se jednat například o montáž produktů vyrobených českou společností, kdy pro specifičnost výrobku či postupů při jeho montáži neexistuje nikdo natolik kvalifikován k tomu, aby mohl předmětný výkon práce vykonat. Potom je dán tzv. US Interest čili takový zájem z americké strany, že není jiná možnost než vykonání práce českými zaměstnanci, kteří za tímto účelem výkonu práce budou žádat o vízum B1.

K vyřízení víz B1 budou žadatelé o vízum potřebovat příslušné podklady a absolvovat osobní schůzku na americkém velvyslanectví nebo konzulátu. Celkovým účelem je přesvědčení konzulárního úředníka o tom, že se žadatel o vízum kvalifikuje pro americké vízum v souladu s americkým imigračním zákonem a překoná tedy předpoklad, že by se jednalo o přistěhovalce. (To je možné například prokázat i dokladem o finančních prostředcích pokrývající náklady během pobytu či prokázáním, že žadatel má trvalé bydliště v mimo Spojené státy americké, což zaručuje jeho návrat po skončení pobytu.)

V současné době trvá vyřízení víz B1 v důsledku snížení počtu žádostí o vízum pouhé 3-5 dní. Nicméně tento údaj nezahrnuje výše popsanou administrativu a povinnosti, které vyřízení samotného víza předchází.

Proklamace prezidenta je prozatím v účinnosti do 31. prosince 2020, nicméně se dá očekávat její prodloužení. Proto doporučujeme se před každou zamýšlenou cestou informovat u příslušné ambasády či konzulárního úřadu.

Závěr:
V současné době koronavirové není možné cestovat do Spojených států amerických ani tam učinit tzv. transit ze státu schengenského prostoru, pokud nejste držitelem víza B1, Greencard nebo nespadáte pod výjimky pro některé rodinné příslušníky. S vyřízením víz B1 do USA Vám rádi pomůžeme.

Mgr. Chiara Havlíčková
Autorem článku je

Mgr. Chiara Havlíčková

Advokátní koncipientka

Přečtěte si také

Co Vás čeká při sporu s provozovatelem poštovních služeb

Při využívání poštovních služeb často dochází ke mezi jejich uživateli a provozovateli ke sporům, stejně tak jako v jiných oblastech společenských vztahů. Jak takovým sporům předcházet, případně je řešit? Na to Vám může odpovědět i tento článek.

Schengenská víza

Tento článek poskytuje obecné informace týkající se schengenských víz. Nevyčerpává zdaleka podrobný popis či postup při jejich vyřizování, ale nabízí stručný a zjednodušený přehled týkající se jejich obecné charakteristiky, účelu, potřebných dokumentů, příloh a náležitostí se zaměřením na schengenská víza za účelem zaměstnání. V případě potřeby vyřízení schengenského víza se neváhejte na nás obrátit a my za Vás schengenská víza vyřídíme.

Pracovní úraz a jeho odškodnění – na co má poškozený zaměstnanec právo?

S nároky poškozeného, jenž byl účastníkem dopravní nehody, při které mu byla způsobena újma, jsme Vás již seznámili. Další oblastí, na kterou se i v rámci našeho projektu E-Bolestné zaměřujeme, jsou pracovní úrazy, kdy pomáháme našim klientům při vymáhání nároků, na jejichž odškodnění jim v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem vzniklo právo, a to v co nejvyšší možné míře.

Nyní bychom Vás tedy rádi stručně seznámili s tím, co je vlastně pracovní úraz a jaká práva plynou poškozenému zaměstnanci, neboť je jistě v zájmu každého zaměstnance vědět, kdy mu vzniká právo na odškodnění jím utrpěného pracovního úrazu a jaké druhy náhrad může po zaměstnavateli uplatňovat.

Oddlužení – vše, co o něm potřebujete vědět

V následujícím článku naleznete odpovědi na otázky:

  • Kdo může oddlužení využít?
  • Co musí návrh na povolení oddlužení obsahovat?
  • Jaký je postup po podání návrhu na povolení oddlužení?
  • Jak dlouho trvá oddlužení po jeho schválení?
  • Co dělat v případě, když v důsledku epidemie koronaviru nemáte na splátky?